Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een bestelling bij of op de website van De Hollandse Pot enzo doet. Door een bestelling te plaatsen via de website, via je telefoon via onze mobiele applicaties, of in persoon bij De Hollandse Pot enzo, verklaar je deze algemene voorwaarden bindend op jou van toepassing.

Artikel 1: Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder het bedrijf De Hollandse Pot enzo zaken doet. De Hollandse Pot enzo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 65558855, eigenaar is Jacobus Johannes Marinus van Elteren en is gevestigd Grote Wade 19F, 3439NX te Nieuwegein.

Artikel 2: Definities

2.1. Onder de algemene voorwaarden worden deze Algemene Voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangen hebt van De Hollandse Pot enzo.

2.2. “Privacy” verwijst naar het beleid van ons inzake de verzameling en opslag van jouw persoonlijke gegevens.

2.3. “Je”, “jouw” en “u” zijn verwijzingen naar jou, de persoon die zaken doet met ons en een bestelling plaatst via de website, via telefoon of een ander kanaal van De Hollandse Pot enzo.

2.4. “We”, “wij”, “ons”, en “De Hollandse Pot enzo” zijn verwijzingen naar het bedrijf De Hollandse Pot enzo zoals genoemd in artikel 1.

2.5. “Goederen” is een verwijzing naar de goederen die wij via onze website of via andere (bestel)sites aanbieden.

2.6. “Diensten” is een verwijzing naar de diensten die wij via onze website of via andere (bestel)sites aanbieden.

2.7. “Bezorging” is een verwijzing naar iedere vorm van bezorging, die wordt aangeboden door De Hollandse Pot enzo.

2.8. “Website” is een verwijzing naar onze website https://www.De Hollandse Pot enzo.nl of de mobiele applicaties waarop wij onze diensten aanbieden.

Artikel 3: Bestellen

3.1. Door een bestelling te plaatsen via onze website, via telefoon, in persoon of via een website, app of andere tool van een bestelsite, of via welke andere manier ook, komt een overeenkomst tot stand voor het bestellen, bereiden, bezorgen en/of afhalen van eten en/of het voor het verlenen van een andere dienst tussen jou en De Hollandse Pot enzo.

3.2. Je verklaart bijzonder zorgvuldig te werk te gaan wanneer je je gegevens opgeeft aan ons, via de telefoon, in persoon of via www.De Hollandse Pot enzo.nl dan wel een andere (bestel)website en garandeert ons dat deze gegevens correct en compleet zijn ten tijde van je bestelling. Je garandeert ook dat de eventueel opgegeven creditcard- en pinpasgegevens jouw gegevens zijn en dat je genoeg saldo hebt om de betaling van de bestelling te verrichten.

3.3. Alle bij ons aangeschafte goederen en diensten zijn alleen bestemd voor jouw gebruik. Je verklaart de gekochte goederen niet door te verkopen. In deze overeenkomst treed je op als principaal en niet als agent voor een andere partij.

3.4. Houd er rekening mee dat sommige van onze goederen alleen geschikt zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen en de goederen bestanddelen kunnen bevatten, die mogelijk niet geschikt zijn voor mensen met allergieën en/of wensen gebaseerd op religieuze voorkeuren. Je dient zelf te controleren of het bestelde product geschikt is voor de beoogde ontvanger(s).

3.5 Bij beperkingen of wensen met betrekking tot ingrediënten of andere wensen ten aanzien van de goederen en producten van De Hollandse Pot enzo dien je zelf vooraf helder aan te geven wat deze zijn. Alleen indien gevraagd en door ons gemeld kan De Hollandse Pot enzo aangeven of de goederen voldoen aan de geuite wensen. Bij gebreke van melding van specifieke wensen kan De Hollandse Pot enzo daar op geen enkele manier rekening mee houden en kan dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor het voldoen aan deze niet geuite wensen.

3.6. We zullen zorgvuldigheid betrachten, in lijn met onze wettelijke taak om dit te doen, om de veiligheid van je bestel- en betalingsgegevens te waarborgen. Bij gebrek aan roekeloosheid aan onze kant kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden verlies doordat een derde partij onbevoegd toegang heeft verkregen tot jouw gegevens via onze website.

3.7. Elke bestelling die je bij ons plaatst en dienst die je van ons afneemt is op basis van beschikbaarheid, onze bezorgcapaciteit en aanvaarding door ons. Wanneer je een bestelling online hebt geplaatst, zal er een bevestigingsmail naar je toe worden gestuurd. Neem meteen contact met ons op als je gegevens en/of bestelling niet kloppen! De bevestigingsmail is geen garantie dat wij je bestelling kunnen verwerken.

3.8. De bevestigingsmail zal de bezorggegevens, de geschatte bezorgtijd en de prijs van de bestelling bevatten. Als de bezorging en/of de goederen niet beschikbaar zijn of de bezorgcapaciteit niet voldoende is zullen we je hiervan telefonisch op de hoogte stellen.

3.9. Als je bestelling kan worden verwerkt accepteert De Hollandse Pot enzo de overeenkomst en bevestigt het overeengekomene.

3.10. De Hollandse Pot enzo aanvaardt alleen bestellingen ter bezorging en verricht alleen diensten vanuit de eigen keuken in een straal van 10 km rond haar vestigingsplaats. Wij behouden ons het recht voor om aan te geven of we wel dan niet kunnen bezorgen dan wel diensten te kunnen leveren ongeacht deze aangegeven bezorgingsstraal. Voor diensten met gebruikmaking van een keuken ter plaatse, kan in overleg afgeweken worden van hiervoor genoemde straal rond de vestiging van De Hollandse Pot.

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

4.1. Alle prijzen vermeld op onze website, onze folders en prijslijsten, zijn correct op het moment van publicatie. We behouden het recht voor, om de prijzen en aangeboden goederen en/of diensten ten alle tijden te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De bezorgkosten worden apart vermeld.

4.2. Alle prijzen weergegeven op de website, in onze folders en prijslijsten, zijn de geldende prijzen voor diensten en/of goederen. We betrachten uiterste zorg in het up-to-date houden van onze gegevens maar het kan voorkomen dat onze prijsweergave niet correct is. In dit geval zullen we je dan direct contacteren over het prijsverschil en kun je kiezen om de bestelling te annuleren.

4.3. De totaalprijs van je bestelde goederen en/of diensten, inclusief bezorgkosten en andere kosten, wordt op de website weergegeven. Alle goederen en/of diensten dienen via pinbetaling voldaan te worden bij afhalen, dan wel bij aflevering door de bezorger, dan wel door middel van online betaling bij bestellen via een bestelsite. Contant betalen is niet mogelijk.

4.4. Als een dienst (mede) bestaat uit catering, en je wilt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een correctie op de groepsgrootte doorgeven, dan geldt het volgende:

a. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch;

b. Negatieve (minder couverts) en positieve (meer couverts) correcties op de groepsgrootte kunnen tot en met 72 uur voor aanvang van de opdracht, kosteloos (behoudens correctie op de overeengekomen opdrachtsom) worden doorgevoerd. Bij een positieve correctie, wordt het door De Hollandse Pot in rekening gebrachte in evenredigheid met de positieve correctie verhoogd;

c. Bij negatieve dan wel positieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, geldt het volgende: bij negatieve correctie worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 40%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.; bij positieve correctie zal De Hollandse Pot trachten hiermee rekening te houden bij haar levering; extra kosten worden volledig in rekening gebracht en De Hollandse Pot is gerechtigd hiervoor een toeslag van 40% op de overeengekomen prijs per couvert in rekening te brengen voor de extra te leveren couverts;

d. Bij negatieve dan wel positieve correcties op de groepsgrootte gemeld minder dan 24 uur van tevoren of bij aanvang van de opdracht, geldt het volgende: bij negatieve correctie worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht; bij positieve correctie zal De Hollandse Pot trachten hiermee rekening te houden bij haar levering; extra kosten worden volledig in rekening gebracht en De Hollandse Pot is gerechtigd hiervoor een toeslag van 100% op de overeengekomen prijs per couvert in rekening te brengen voor de extra te leveren couverts.

4.5. Om de veiligheid van je betalingsgegevens te waarborgen, worden je creditcard- of pinpasgegevens gecodeerd om te voorkomen dat ze gelezen kunnen worden door een derde partij. Je bank kan ook aanvullende veiligheidschecks doen om te bevestigen dat jij het bent die de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 5: Bezorging

5.1. De bezorgtijd die wordt weergegeven is een indicatie en kan dus in werkelijkheid afwijken. Goederen zullen bezorgd worden op het opgegeven adres.

5.2. Bij bezorging door De Hollandse Pot enzo of onze bezorgdienst, zullen we ons uiterste best doen om je bestelling tijdig te bezorgen. We sluiten echter elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot niet tijdige bezorgingen of bezorgingen die later dan gemeld worden verricht.

5.3. Alle bestellingen worden bezorgd door een representatieve bezorger. De Hollandse Pot enzo zal er alles aan doen de bestelling te bezorgen binnen de aangegeven tijd. We zijn niet aansprakelijk voor elk geleden verlies of ontstane schade door te late bestellingen. Indien de goederen niet binnen de door ons aangegeven tijd worden geleverd, neem dan alsjeblieft contact op met ons.

5.4. Wanneer een bestelling niet tijdig of niet op het afgesproken tijdstip arriveert zullen de bezorgkosten niet worden terugbetaald.

5.5. Op het moment dat een bestelling wordt overhandigd worden alle risico’s van goederen en/of diensten overgedragen op de ontvanger van de bestelling.

5.6. Indien je niet in staat bent om de bestelling te ontvangen, zijn we niet in staat om deze te bezorgen op de aangegeven tijd. Indien dit ligt aan het ontbreken van duidelijke instructies en/of een machtiging van jouw kant, zullen de bestelde goederen als bezorgd beschouwd worden en zullen alle risico’s met betrekking tot deze goederen naar jou overgedragen worden. Alle kosten, zoals opslag- en/of verzekeringskosten, die we moeten maken met betrekking tot jouw verzuim om de goederen tijdig te ontvangen dienen door jou volledig te worden vergoed.

5.7. Je dient de nodige voorbereidingen te treffen om voor een gemakkelijke en veilige bezorging van de goederen te zorgen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. opgelopen schade en/of kosten aan de bestelde goederen wanneer dit het gevolg is van nalatigheid aan jouw kant om toegang te verschaffen en/of voldoende voorbereidingen te treffen voor de bezorging.

5.8. De Hollandse Pot enzo streeft ernaar om:

  • de bestelling af te leveren op het opgegeven adres;
  • binnen de aangegeven tijd;
  • je te informeren wanneer er verwacht wordt dat de bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt bezorgd.

5.9. De Hollandse Pot enzo sluit alle aansprakelijkheid uit m.b.t. verlies, kosten, schade, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, heffingen en uitgaves als gevolg van (te) late bezorgingen, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten.

5.10. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is voor De Hollandse Pot enzo om buiten haar verzorgingsgebied zoals op de website aangegeven te bezorgen en/of diensten te verrichten. Indien dit het geval is zal De Hollandse Pot enzo contact met je opnemen en zullen we ervoor zorgen dat je bestelling wordt geannuleerd of op een ander adres wordt bezorgd.

Artikel 6: Diensten op locatie

6.1. Wanneer (een deel van) de diensten geleverd worden op of in een aan jou toebehorende of door jou aangewezen locatie, dan sta je ervoor in, dat wij alle noodzakelijke voorbereidingen (tijdig) op de locatie kunnen uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimten.

6.2. Je geeft ons de ruimte om te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Wij kunnen jou indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

6.3. Alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen als gevolg van het niet nakomen van artikel 6.1 en 6.2 komen voor jouw rekening. Zo ben jij de door ons extra gemaakte kosten verschuldigd.

6.4. Grote, door jou veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie of schadevergoeding voor jou.

6.5. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor het afval en voor het aanbieden van het afval volgens wettelijke voorschriften, ook in het geval de locatie niet jou toebehoort.

6.6. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door ons te verlenen diensten, zijn voor jouw rekening.

6.7. De uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de door jou aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van jou niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

6.8. Indien wij eten en drinken, zonder personeel, afleveren bij jou, dan heb jij twee uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

6.9. Indien jij en/of jouw gasten eten van de locatie meenemen, is dat voor eigen risico van jou en/of jouw gasten.

Artikel 7: Eigendom goederen

7.1. Alle serviesgoederen, tafelbestek, tafels, stoelen, linnengoed en andere door ons ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van ons. Indien goederen van ons achterblijven dan dien je dit direct aan ons te melden. Wij zullen die zo spoedig mogelijk, maar altijd in overleg met jou, op komen halen.

7.2. Schade aan of verlies van deze goederen veroorzaakt door jou, door jouw genodigde(n) of door jouw personeelsleden, worden door jou aan ons tegen kostprijs vergoed.

7.3 Indien er door jou goederen zoals genoemd in lid 1 worden ter beschikking gesteld en gebruikt door De Hollandse Pot, aanvaard jij de volledige aansprakelijkheid voor in het kader van normaal gebruik door De Hollandse Pot veroorzaakte schade en/of verlies. De Hollandse Pot aanvaard geen andere aansprakelijkheid dan in lijn met wat is gesteld in artikel 12 van deze voorwaarden.

Artikel 8: Annuleren

8.1. Indien je een bestelling/dienst wilt annuleren, dan dien je met ons onmiddellijk per telefoon contact op te nemen. Je dient dan je ordernummer te vermelden en de reden tot annulering. Indien wij je annulering accepteren, zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als wij de annulering weigeren, omdat bijvoorbeeld de bestelling al is bereid, zal de annulering niet doorgaan. We zullen in ieder geval nooit een bestelling kunnen annuleren die al door onze bezorger is opgehaald en onderweg is naar je.

8.2. We behouden het recht om een overeenkomst tot bezorging/dienstverlening te annuleren of te ontbinden wanneer een product, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig is. We zullen je inlichten wanneer dit het geval is en zullen je in een dergelijk geval een aanbod doen om een vervangend product te leveren. Indien dit niet naar tevredenheid is, zullen wij elke door jou verrichte betaling met betrekking tot het ontbrekende en bestelde goed/dienst terugstorten.

8.3. Indien de annulering op tijd is geschied en ook geaccepteerd is door ons, zullen we je betaling, inclusief bezorgkosten, binnen 14 werkdagen terugstorten op je creditcard of pinpas.

8.4. In het onwaarschijnlijke geval dat de verkeerde bestelling wordt bezorgd, heb je het recht om deze af te wijzen. Je zal hiervoor volledig worden vergoed. Indien wij alleen een gedeelte van je bestelling kunnen klaarmaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde goederen niet voorradig zijn, zullen wij contact met je opnemen en vragen of je een gedeelte van je bestelling wilt vervangen door iets anders of je terugbetaald wilt worden met betrekking tot de missende goederen. Je hebt het recht om een gedeeltelijke bestelling te weigeren voordat deze bezorgd is. Je betaling zal dan binnen 14 werkdagen worden teruggestort. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve of gedeeltelijke bestellingen.

8.5. Bij vermindering van het aantal deelnemers zijn de annuleringsbepalingen van artikel 4 .4 van deze voorwaarden van toepassing.

8.6. Wij zijn gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst direct te annuleren of te ontbinden, zonder dat wij schadeplichtig worden tegenover jou. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door ons zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder hiervoor genoemde omstandigheden worden ook verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan wij gebruik wensen te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst en alles wat voor ons als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk bieden wij onder dezelfde voorwaarden aan jou vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

8.7. In het geval bedoeld in artikel 8.6 van deze voorwaarden, heb je het recht het door ons geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan ons kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9: Informatie

9.1. Je garandeert dat alle gegevens die je hebt opgegeven met betrekking tot je bestelling correct en compleet zijn.

9.2. Je stemt ermee in dat wij je opgegeven informatie gebruiken of opslaan om je bestelling te verwerken alsmede voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van jouw gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid.

9.3. Je bent ertoe gerechtigd een kopie van je persoonsgegevens zoals bekend bij ons aan te vragen. Neem met ons contact op indien je een dergelijke kopie wenst.

Artikel 10: Gekoppelde websites

Er zijn een aantal aan De Hollandse Pot enzo.nl gekoppelde websites die wellicht interessant voor je kunnen zijn. We vertegenwoordigen deze derde partijen echter niet en garanderen niet de kwaliteit van hun producten en/of diensten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de goederen/ diensten die zij aanbieden.

Artikel 11: Klachten

We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 5 werkdagen te antwoorden. Alle klachten dienen te worden gemaild naar: info@De Hollandse Pot enzo.nl .

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

12.1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op De Hollandse Pot enzo.nl en in onze folders en prijslijsten. We bieden onze excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op ons materiaal en onze website, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze fouten. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van deze website altijd probleemloos zal geschieden. We kunnen ook niet garanderen dat deze website geen virussen of bugs bevat. Ook kunnen we niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluiten wij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van onze website uit.

12.2. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden stem je ermee in dat we niet aansprakelijkheid zijn voor het gebruik van je informatie door een derde partij, voor je gebruik van een website van een derde partij en voor de consumptie van eten en drinken van ons.

12.3. We sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onze goederen en/of diensten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op je wettelijke rechten als consument en/of als ondernemer. Indien we verantwoordelijk worden geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde goederen en/of diensten. We zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van roekeloosheid.

12.4. We zijn niet aansprakelijk voor te late bezorgingen, fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die je computer treffen via onze website.

12.5. We zijn niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/ nalatigheid van een derde partij.

12.6. Indien wij een overeenkomst zijn aangegaan om identieke/ gelijkwaardige bestellingen aan meer dan één klant te leveren en we niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen door overmacht, behouden we het recht om naar eigen goeddunken te bepalen welke bestellingen we zullen verrichten en tot in hoeverre.

12.7. De producten die door ons worden verkocht worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Zodoende zijn we niet aansprakelijk voor (in)direct verlies, verlies van data, verlies van inkomsten of winst, verlies of schade aangebracht aan eigendom en/of verlies door derde partijen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of door producten of diensten die gekocht zijn via ons.

12.8. Jij bent aansprakelijk voor door jou en jouw gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden.

12.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van jou en/of jouw gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de dienst wordt uitgevoerd.

12.10 Elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze persoon.

12.11 Jij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door jou van de overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van jou, onverminderd het overige bepaalde in dit artikel.

12.12. We hebben alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. We sluiten echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in onze computerservers of die van derde partijen.

Artikel 13: Algemeen

13.1. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).

13.2. We behouden ons het recht om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden en we behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is of je daarover dient te worden ingelicht.

13.3. Betalingen dienen te worden afgerond op het moment dat de bestelling is geplaatst. Geaccepteerde betalingsmethoden zijn die welke geaccepteerd worden door de bestelsite via welke wordt besteld en bij rechtstreekse bestelling of afhalen bij De Hollandse Pot enzo door middel van pinbetaling. Indien er niet (tijdig) betaald wordt annuleren we je bestelling, zonder dat wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van deze annulering.

13.4. De Algemene Voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het bestelformulier via de website, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies de overeenkomst die je met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en een andere bepaling op de website ontstaat, overheersen de Algemene Voorwaarden.

13.5. Indien een voorwaarde van de overeenkomst als niet valide, illegaal of niet toepasselijk wordt beschouwd, stemmen de partijen ermee in dat deze voorwaarde als verwijderd zal worden beschouwd maar het overige deel van de voorwaarden en de overeenkomst nog steeds geldig zal zijn.

13.6. De Algemene Voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met De Hollandse Pot enzo heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats de exclusieve competentie.

13.7. Een vertraging in het gebruik maken van onze rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld.

0
    0
    Winkelmandje
    Winkelmandje is leegTerug naar online bestellen